شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

Miss fatima

+ اي آنکه دلم رابشکستي کجايي؟ کافرشدي وعهد‌ شکستي کجايي؟ دردامِ توام نيست مراراهِ گريزي اي‌من به‌ فدايِ رُخِ صياد کجايي؟ آشفته وغمگين نشستم که بيايي خون ميچکدازديده ام اي يارکجايي؟ گفتي که تويي همدمِ دل هاي شکسته ازدوري تودل شده بيمار کجايي؟ آسودگي ام زندگي ام داروندارم درراهِ تودادم همه برباد کجايي؟ راوي خبراورد مرا برده اي ازياد بيگانه شدي؟دست مريزاد کجايي؟ تاکِي بُوَد ازتو بي‌ وفايي؟ . #سالگرد
Miss fatima
اين است رسمِ آشنايي؟ حاجت دهِ من به روشنايي.. اي جان و جهان من کجايي؟:)
ساعت دماسنج
Miss fatima
رتبه 94
2 برگزیده
196 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top