شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

Miss fatima

+ عاشقت بودم ولي ناجور سوزاندي مرا نقره داغش ميکنم دل را اگر يادت کند #جانا
Miss fatima
@};- :-)
mp3 player شوکر
Miss fatima
رتبه 93
2 برگزیده
187 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top